Bezpieczna flota PZU

Baner pierwsza pomoc

Szkolenia

Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej

 

Zajęcia prowadzone są w dowolnej wskazanej przez odbiorcę szkolenia lokalizacji, z zapewnieniem sali do ich przeprowadzenia,  w grupach maksymalnie 12 osobowych. Program szkolenia jest zgodny ze standardem Centralnego Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy. Uczestnicy otrzymują po szkoleniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Czas trwania zajęć to 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych). Na życzenie klienta w trakcie zajęć może nastąpić przerwa na posiłek, którego organizacja leży po stronie odbiorcy szkolenia. Program szkolenia obejmuje:

 • przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • sprzęt używany w ratownictwie i pierwszej pomocy,
 • strategia wczesnego postępowania w pierwszej pomocy,
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
 • opatrywanie ran,
 • urazy wewnętrzne,
 • wstrząs, ochrona termiczna,
 • postępowanie ze złamaniami i zwichnięciami,
 • ratowanie oparzonych lub odmrożonych,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • zatrucia,
 • stany nagłe w chorobach wewnętrznych,
 • sprawdzenie i powtórzenie wiadomości,
 • ćwiczenia praktyczne.